CMOS and beyond CMOS
Discover why imec is the premier R&D center for advanced logic & memory devices. anced logic & memory devices.
Connected health solutions
Explore the technologies that will power tomorrow’s wearable, implantable, ingestible and non-contact devices.
Life sciences
See how imec brings the power of chip technology to the world of healthcare.
Sensor solutions for IoT
Dive into innovative solutions for sensor networks, high speed networks and sensor technologies.
Artificial intelligence
Explore the possibilities and technologies of AI.
More expertises
Discover all our expertises.
Research
Be the first to reap the benefits of imec’s research by joining one of our programs or starting an exclusive bilateral collaboration.
Development
Build on our expertise for the design, prototyping and low-volume manufacturing of your innovative nanotech components and products.
Solutions
Use one of imec’s mature technologies for groundbreaking applications across a multitude of industries such as healthcare, agriculture and Industry 4.0.
Venturing and startups
Kick-start your business. Launch or expand your tech company by drawing on the funds and knowhow of imec’s ecosystem of tailored venturing support.
/imec.livinglabs gebruikerspanel - Algemene voorwaarden en privacy policy

imec.livinglabs gebruikerspanel - Algemene voorwaarden en privacy policy

Imec vzw, een onafhankelijke onderzoeksinstelling binnen de schoot van de Vlaamse overheid, met maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, voert diverse wetenschappelijke ICT-gerelateerde onderzoeksprojecten en werkt hiervoor nauw samen met andere instellingen en/of bedrijven.

Als participant werk je vrijwillig mee aan één of meerdere wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij volgende rechten en plichten gelden. Deze rechten en plichten gelden voor alle (toekomstige) imec.livinglabs onderzoeksprojecten waaraan je meewerkt. Om deel te kunnen nemen aan de onderzoeksprojecten dien je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Deelname

Deelname aan onze projecten

Jouw deelname aan onze projecten is vanzelfsprekend uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig schriftelijk per mail aan panel@imec.be waarna imec zo snel mogelijk je stopzetting zal verwerken.

Daarenboven kan je ons uitdrukkelijk verzoeken om de door ons verzamelde persoonsgegevens in jouw persoonlijk profiel in onze bestanden te corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen. Stuur je verzoeken naar panel@imec.be.

Door ondertekening van deze algemene voorwaarden geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent bij aanvang van de deelname van het project. Indien je nog geen 16 jaar bent, heb je de uitdrukkelijke toestemming van (één van) je ouders of voogd nodig.

Wat houdt jouw deelname in

Als participant neem je deel aan onderzoeksactiviteiten waarbij je via vragenlijsten, veldtesten, co-creaties (groepsgesprekken) en andere proeftuin-gerelateerde evenementen suggesties, commentaar of andere feedback geeft op de innovatieve producten en/of dienstendie worden voorgesteld of die je ter beschikking krijgt.

Feedback kan verschillende vormen aannemen zoals bijvoorbeeld ideeën, kennis, inzichten, knowhow, presentaties, tekeningen of wat dan ook, zij het in gesproken of geschreven vorm.

Als participant geef je de opdrachtgever(s) van onze wetenschappelijke onderzoeksprojecten het recht om deze feedback te gebruiken voor de ontwikkeling of commercialisering van producten of diensten.

Als participant kan je geen aanspraak maken op enige erkenning of vergoeding voor het gebruik van jouw feedback door de opdrachtgever. Terzelfdertijd geef je hierop geen enkele garantie en is elk gebruik ervan door de opdrachtgever(s) van onze projecten volledig op zijn/hun eigen risico.

Welke gegevens verzamelen we ?

We verwerken onder anderevolgende persoonsgegevens van jou:

 1. identificatiegegevens zoals je naam, geboortedatum, adres, leeftijd,…
 2. informatie over je gebruik van producten en/of diensten.
 3. eventuele geluids-, video- en/of beeldopnames van jezelf binnen onze projecten.
 4. de content die je creëert (bv. tekstberichten, tweets, foto’s,…).

Privacy

Bescherming van jouw privacy

Imec vzw, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je Persoonsgegevens.

Imec vzw verwerkt jouw feedback en gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 216/679. 

Waarvoor verzamelen we gegevens van jou?

Je neemt eenmalig deel aan ons onderzoek:

Alle persoonsgegevens die worden verzameld tijdens onze projecten worden gebruikt in het kader van onze researchprojecten, en om statistieken te verzamelen over onze werking.

Je geeft ons wel de toestemming om:

 • foto’s en/of filmpjes te maken van je deelname en deze eventueel te gebruiken voor één van onze projecten en verzaak je aan alle rechten hieromtrent.

Je bent ingeschreven in ons panel:

Alle persoonsgegevens die worden verzameld tijdens onze projecten worden gebruikt in het kader van onze (toekomstige) researchprojecten, en om statistieken te verzamelen over onze werking.

Je geeft ons wel de toestemming om:

 • foto’s en/of filmpjes te maken van je deelname en deze eventueel te gebruiken voor één van onze projecten en verzaak je aan alle rechten hieromtrent.
 • je op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten, bv. via e-mail deze communicatie te personaliseren.

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

Graag geven we je ook nog een woordje uitleg over de personen, bedrijven of organisaties die toegang zullen hebben tot jouw persoonsgegevens om zo misverstanden te voorkomen.

 1. onze eigen onderzoekers en/of werknemers, maar ook onderzoekers en/of werknemers die in onze opdracht handelen, uitsluitend indien ze deze toegang nodig hebben voor de beschreven doeleinden.
 2. werknemers van de bedrijven en organisaties waarmee we samenwerkenin het kader van (één van) onze wetenschappelijke onderzoeksprojecten, uitsluitend voor bijstand en ondersteuning  (bv. een installateur die bij jouw thuis een innovatief product moet komen installeren)

Sommige van deze ontvangers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden (we werken bv. met Mailchimp en Qualtrics, dit zijn Amerikaanse bedrijven). Imec zal er wel op toezien dat je gegevens steeds voldoende beschermd worden en dus enkel naar landen of organisaties of sectoren gaan die een gelijkwaardige bescherming garanderen (bv. dat deze bedrijven vallen onder de US-EU Privacy Shield).

Jouw persoonsgegevens

We verzamelen jouw gegevens onder de grondslag toestemming. Je hebt echter altijd het recht om deze toestemming terug te trekken. Je hebt ook het recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op gegevensoverdracht, en recht op bezwaar.

Je hebt altijd. het recht om toegang te krijgen tot je Persoonsgegevens. Zo kan je ons ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of al je gegevens te laten verwijderen. Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar panel@imec.be of per post naar imec vzw, t.a.v. imec.livinglabs, De Krook, Miriam Makebaplein1, 9000 Gent. Daar kan je ook vragen om je gegevens uit de bestanden te verwijderen.

We vragen je op dat moment wel eventjes een kopie van je identiteitskaart toe te voegen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt

Duur van de opslag

Je verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen tot 5 jaar na de laatste verzameling.

Vertrouwelijke informatie & geheimhouding

In het kader van je deelname aan onze projecten, kan het zijn dat je toegang krijgt of in het bezit komt van vertrouwelijke informatie. We beschouwen onder andere volgende zaken als vertrouwelijke informatie:

 • De dienst(en) of product(en) waarover er feedback verzameld wordt.
 • De testresultaten van onze onderzoeken.
 • Alle informatie en gegevens die wij je in het kader van onze projecten meedelen, zoals uitvindingen, specificaties, modellen, formules, programma’s, plannen, tekeningen, normen en standaarden, financiële gegevens, zaken- en fabrieksgeheimen en alle intellectuele eigendomsrechten waarvan het eigendomsrecht aan ons toebehoort of waarvan wij het recht tot mededeling of overdracht hebben bekomen

Wanneer je in het bezit komt of toegang krijgt tot dergelijke vertrouwelijke informatie, verwachten wij van jou dat je alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt, opdat deze informatie vertrouwelijk blijft. Dit houdt onder meer in dat je de vertrouwelijke informatie niet aan anderen meedeelt of andere personen er toegang toe geeft zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Uiteraard kan je deze vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan je deelname aan onze projecten.

Vragen

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het e-mailadres panel@imec.be, via het telefoonnr. 09/248.55.34 of op volgend adres: imec vzw, imec.livinglabs – panel, De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent.

Deze overeenkomst bevat alle goede afspraken die er tussen jou en ons bestaan in verband met de aangelegenheden die deze overeenkomst regelt en vervangt alle eventuele overeenkomsten tussen jou en imec vzw die hiervoor bestonden betreffende deze aangelegenheden.

We behouden ons het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Inschrijven

Projecten

Het team

Je kent ons van

FAQ

Contacteer ons