Veel gestelde vragen over Intellectual Property Rights (IPR)

Bekijk onze lijst van veel gestelde vragen over IPR in imec.icon projecten: Background, Foreground en Sideground kennis, eigendom, gebruik van open source, en meer.

Wat is Background, Sideground, Foreground?

Background: de reeds op de ogenblik van de start van het project bestaande kennis (al dan niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht).

Sideground: kennis die ontwikkeld wordt tijdens de looptijd van een project maar die niet in uitvoering van het project werd ontwikkeld.

Foreground: alle kennis en resultaten die tijdens en bij uitvoering van het project ontwikkeld worden.

Wat is het verschil tussen eigendomsrechten, toegangsrechten en gebruik/exploitatie?

Eigendom is het recht om op de meest ruime manier van een zaak gebruik te maken. Een eigenaar kan zijn zaak gebruiken, misbruiken (vernietigen) en er de vruchten van nemen. 

Toegangsrecht: is het recht om op een welbepaalde manier de resultaten te gebruiken

Gebruik: dit wordt in de overeenkomst gedefinieerd. Afhankelijk van de definitie heeft iemand ruimere of minder ruime gebruiksrechten. Bijvoorbeeld beperkt tot een bepaald domein, geografische ruimte, voor onderzoek, niet-commercieel,…

Exploitatie; is een vorm van gebruik en wordt meestal begrepen als commercieel gebruik

Wat als mijn bedrijf volledig ownership op alle resultaten wenst?

Indien je als bedrijf de eigendom wenst van alle resultaten van een project is een imec.icon project niet het juiste project. Volledige eigendom op alle resultaten kan enkel in het kader van een volledig door het bedrijf gefinancierd project waarbij een marktconforme vergoeding aan de onderzoeksgroepen wordt betaald (een bilaterale overeenkomst). Van de achtergrond kan je in principe geen eigenaar worden.

Wat moet ik doen indien ik tijdens het project de background wil wijzigen of sideground wil toevoegen?

De procedure die daarvoor gebruikt moet worden staat beschreven in de CA:

"Elke Partij kan elementen toevoegen (maar niet verwijderen) aan zijn Background en Sideground door de andere Partijen daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen en zonder dat daartoe een amendement bij deze Overeenkomst is vereist. De wijzigingen zijn aanvaard na goedkeuring door de projectstuurgroep, waarvan ook nota genomen wordt in het stuurgroepverslag."

Heeft een partij toegang tot de FG in hetzelfde WP?

Ja, elke partij die in een werkpakket heeft bijgedragen kan toegang verkrijgen tot de resultaten uit dat werkpakket. Voorwaarde is wel dat de partij, die de resultaten van een andere partij wenst te gebruiken, deze resultaten nodig heeft om diens eigen resultaten te gebruiken.

Is toegang tot broncode onderdeel van een imec.icon of de broncode zelf?

In principe worden geen toegangsrechten gegeven op de broncode zelf maar enkel tot de objectcode. Enkel indien de partij die om toegang verzoekt kan aantonen dat toegang tot objectcode niet voldoende is, kan uitzonderlijk toegang tot de broncode verleend worden.

Waarom is het belangrijk om reeds bij het schrijven van de full proposal op de hoogte te zijn van de IP-regeling in imec.icon?

Toegangsrechten worden verleend aan partners per WP. Aan andere partijen kunnen die worden verleend maar zijn de voorwaarden anders. Vandaar dat het aan te bevelen is hier tijdens het schrijven van het project al rekening mee te houden.

Is het een probleem om open source te gebruiken in mijn project?

Bepaalde open source licenties kunnen bepalingen bevatten die eventueel in tegenspraak kunnen zijn met de bepalingen van de CA en de valorisatiedoelstellingen van een partner.

De Samenwerkingsovereenkomst stipuleert hierover: 

"Om deze reden zal elke Partij er zich van onthouden om, tenzij deze Partij hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de projectstuurgroep heeft gekregen, Background, Sideground of Foreground tijdens de uitvoering van het imec.icon project te gebruiken of in het imec.icon project te introduceren waardoor de Background, Sideground of Foreground (geheel of gedeeltelijk) overeenkomstig Open Source Terms moet (of naar alle waarschijnlijkheid moet) vrijgegeven worden."

Een bedrijf wil een side agreement maken die een aantal disclaimers bevat. Kan dit?

Ja, maar alle partners van het project moeten hiermee akkoord gaan.

De Achtergrondkennis moet worden opgelijst (positieve lijst). Dienen we hier ook zaken op te lijsten die al "beschermd" zijn?

Ja, octrooien en octrooiaanvragen zeker. Ook reeds ontwikkelde software wordt hier best opgelijst. Het is raadzaam om voor de start van het Project een ‘foto’ te nemen van de broncode en deze te laten registreren bij imec (confidentieel) of als een i-Depot (boip.int). Op die manier kan men de code die tijdens het project wordt ontwikkeld scheiden van de reeds bestaande code. Het oplijsten van publicaties kan ook maar is minder "nodig" omdat deze reeds publiek toegankelijk zijn.

Kunnen we IP regelen op taakniveau in plaats van op WP niveau?

Neen. Dit kan trouwens een signaal zijn dat het niet gaat om een echt collaboratief project maar dat deze samenwerking beter via een bilaterale overeenkomst zou geregeld worden.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies