imec.livinglabs gebruikerspanel - Algemene voorwaarden en privacy policy

Imec, een onafhankelijke onderzoeksinstelling binnen de schoot van de Vlaamse overheid, voert diverse wetenschappelijke ICT-gerelateerde onderzoeksprojecten en werkt hiervoor nauw samen met andere instellingen en/of bedrijven.

Als testgebruiker werk je vrijwillig mee aan één of meerdere wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij volgende rechten en plichten gelden. Deze rechten en plichten gelden voor alle (toekomstige) imec onderzoeksprojecten waaraan je meewerkt. Om deel te kunnen nemen aan de onderzoeksprojecten dien je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

Deelname 

Deelname aan onze projecten

Jouw deelname aan onze projecten is vanzelfsprekend vrijblijvend en uit vrije wil. Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig schriftelijk met een opzegtermijn van zeven dagen om je stopzetting te verwerken.

Daarenboven kan je ons uitdrukkelijk verzoeken om de door ons verzamelde persoonsgegevens van jouw persoonlijk profiel in onze bestanden te laten corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen.

Om deel te kunnen nemen geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent bij aanvang van de deelname van de projecten. Indien je nog geen 16 jaar of ouder bent, heb je de uitdrukkelijke toestemming van (één van) je ouders of voogd nodig om te kunnen deelnemen aan onze projecten. Wanneer tijdens één van de projecten ook (minderjarige) inwonende gezinsleden zullen/kunnen deelnemen aan onze projecten, geldt jouw handtekening ook als toestemming voor hun eventuele deelname.

Wat houdt jouw deelname in

Als testgebruiker neem je deel aan onderzoeksactiviteiten waarbij je via vragenlijsten, veldtesten, co-creaties (groepsgesprekken) en andere proeftuin-gerelateerde evenementen suggesties, commentaar of andere feedback geeft op de innovatieve producten en/of diensten die worden voorgesteld of die je ter beschikking krijgt. 

Feedback kan verschillende vormen aannemen zoals bijvoorbeeld ideeën, kennis, inzichten, know-how, presentaties, tekeningen of wat dan ook, zij het in gesproken of geschreven vorm. 

Als testgebruiker geef je de opdrachtgever(s) van onze wetenschappelijke onderzoeksprojecten enerzijds het recht om deze feedback te gebruiken, te kopiëren of er afgeleide vormen van te maken. Anderzijds geef je hem/hun ook het recht om die feedback in zijn producten of diensten te integreren en te gebruiken, te importeren, te verkopen, distribueren en/of licentiëren. 
Je gaat er ook mee akkoord dat alle projectresultaten eigendom worden van imec en/of zijn opdrachtgever om zo jouw input en testresultaten op de meest optimale wijze te kunnen gebruiken voor onze projecten.

Als testgebruiker kan je geen aanspraak maken op enige erkenning of vergoeding voor het gebruik van jouw feedback door de opdrachtgever. Terzelfdertijd geef je hierop geen enkele garantie en is elk gebruik ervan door de opdrachtgever(s) van onze projecten volledig op zijn/hun eigen risico.

Welke gegevens verzamelen we ?

Als testgebruiker verzamelen en verwerken we allerhande persoonsgegevens van jou, waaronder:

 • ‘gewone’ gegevens zoals je naam, geboortedatum, adres, leeftijd,…

 • informatie over je gebruik van producten en/of diensten.

 • eventuele geluids-, video- en/of beeldopnames van jezelf binnen onze projecten.

 • gegevens omtrent de content die je creëert (bv. tekstberichten, tweets, foto’s,…).

 • gegevens omtrent je gezondheid, indien relevant voor onze projecten.

Imec is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van anderen die je eventueel zou vrijgeven via foto’s , facebookberichten, tweets…

 

Privacy

Bescherming van jouw privacy

vzw imecmet maatschappelijke zetel te Kapeldreef 75, 3001 Leuven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je Persoonsgegevens.

Imec verwerkt jouw feedback en gegevens in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 (oftwel de Privacywet). Meer informatie hierover kan je altijd vinden op www.privacycommision.be

Alle persoonsgegevens die worden verzameld tijdens onze projecten enkel gebruikt in het kader van onze (toekomstige) projecten

Je geeft ons wel de toestemming om:

 • foto’s en/of filmpjes te maken van je deelname en deze eventueel te gebruiken voor één van onze projecten en verzaak je aan alle rechten hieromtrent.

 • je op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten, bv. via e-mail

 • je persoonsgegevens te gebruiken om te voldoen aan onze dwingende rapporteringsveplichtingen aan publieke overheden of regulerende organen in België.

Hou er ook rekening mee dat je eventuele deelname aan (één van) onze gezondheidsgerelateerde onderzoeksprojecten geen bezoek aan of behandeling door een arts vervangt. Je gegevens worden niet geanalyseerd of gesuperviseerd door een arts.

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

Graag geven we je ook nog een woordje uitleg over de personen, bedrijven of organisaties die toegang zullen hebben tot jouw persoonsgegevens om zo misverstanden te voorkomen.

 • onze eigen onderzoekers en/of werknemers, maar ook onderzoekers en/of werknemers die in onze opdracht handelen, uitsluitend indien ze deze toegang nodig hebben voor de beschreven doeleinden.

 • werknemers van de bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken in het kader van (één van) onze wetenschappelijke onderzoeksprojecten, uitsluitend voor bijstand en ondersteuning  (bv. een installateur die bij jouw thuis een innovatief product moet komen installeren)

 • publieke overheden of regulerende organen in het geval van dwingende rapporteringsverplichtingen (bv. de computer crime-unit van de federale politie die ons verplicht om gebruikersgegevens door te sturen ingeval van misbruik)

Sommige van deze ontvangers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. 

Jouw persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je Persoonsgegevens. Zo kan je ons ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren. Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar panel@imec.be of per post naar imec Gent, t.a.v. imec.livinglabs, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent. Daar kan je ook vragen om je gegevens uit de bestanden te verwijderen.

We vragen je op dat moment wel eventjes een kopie van je identiteitskaart toe te voegen om er zeker van te zijn dat we geen gegevens verwijderen en/of aanpassen zonder dat je dit zelf wilt.

Vertrouwelijke informatie & geheimhouding

In het kader van je deelname aan onze projecten, kan het zijn dat je toegang krijgt of in het bezit komt van vertrouwelijke informatie. We beschouwen onder andere volgende zaken als vertrouwelijke informatie:

 • De dienst(en) of product(en) waarover er feedback verzameld wordt.

 • De testresultaten van onze onderzoeken.

 • Alle informatie en gegevens die wij je in het kader van onze projecten meedelen, zoals uitvindingen, specificaties, modellen, formules, programma’s, plannen, tekeningen, normen en standaarden, financiële gegevens, zaken- en fabrieksgeheimen en alle intellectuele eigendomsrechten waarvan het eigendomsrecht aan ons toebehoort of waarvan wij het recht tot mededeling of overdracht hebben bekomen.

Wanneer je in het bezit komt of toegang krijgt tot dergelijke vertrouwelijke informatie, verwachten wij van jou dat je alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt, opdat deze informatie vertrouwelijk blijft. Dit houdt onder meer in dat je de vertrouwelijke informatie niet aan anderen meedeelt of andere personen er toegang toe geeft zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Uiteraard kan je deze vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan je deelname aan onze projecten.

Vragen

Met al je vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij ons via het email-adres panel@imec.be, via het telefoonnr. 09/248.55.34 of op volgend adres: imec Gent, imec.livinglabs panel, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent.

Deze overeenkomst bevat alle goede afspraken die er tussen jou en ons bestaan in verband met de aangelegenheden die deze overeenkomst regelt en vervangt alle eventuele overeenkomsten tussen jou en imec die hiervoor bestonden betreffende deze aangelegenheden.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement.

Accepteer cookies