Wedstrijdreglement

Imec kan bij bevragingen een prijzenpot voorzien, die verdeeld wordt onder de winnende deelnemers van de bijhorende prijsvraag die daarbij ook de volledige bevraging hebben doorlopen.

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd, word je gevraagd naar je contactgegevens. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om de winnaars van de wedstrijd te kunnen contacteren, tenzij je expliciet anders aangaf.

 

Voor al onze wedstrijden is het algemeen wedstrijdreglement van toepassing:

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door imec.livinglabs, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Kapeldreef 75, 3001 Leuven.
 2. De wedstrijd loopt eenmalig.
 3. De prijzen worden verdeeld op basis van de antwoorden op de schiftingsvraag. Wie het juiste antwoord gaf komt als eerste. Wie het juiste antwoord, in plus of in min, het dichts benaderd komt vervolgens aan bod. In geval van ex aequo geldt het ogenblik van beantwoorden waarbij wie eerst antwoordde eerst aan bod komt.
 4. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en uitgenodigd om persoonlijk zijn prijs te komen afhalen op de maatschappelijke zetel van imec.livinglabs.
 5. Indien de prijs 14 kalenderdagen na de verwittiging niet afgehaald werd door de winnaar vervalt deze prijs volledig.
 6. Imec.livinglabs behoudt het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. imec.livinglabs kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege imec.livinglabs.
 7. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege imec.livinglabs zijn zonder verhaal.
 8. De wedstrijd staat open voor alle personen ouder dan 15 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van imec, of de aan imec geassocieerde onderzoeksgroepen, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van imec.livinglabs, voor te leggen. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.
 9. Laattijdige antwoorden of inzendingen komen niet in aanmerking.
 10. De prijs is niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 11. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen binnen de periode van de vragenlijst houdt imec.livinglabs enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van imec.livinglabs om toepassing te maken van artikel 12.
 12. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt imec.livinglabs zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
 13. Iedere deelnemer verleent door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan imec.livinglabs de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en/of foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 14. De persoonsgegevens die imec.livinglabs verzamelt over de deelnemers vallen onder de toepassing van artikel 4 paragraaf 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat NIET aan derden kan doorgegeven worden en/of voor direct mailing kan aangewend worden.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies