Kunnen hoger onderwijsinstellingen ook aanvragen?

Instellingen uit het hoger onderwijs kunnen geen aanvrager zijn van een project. Wel kunnen ze deelnemen aan het project als partner in een consortium of als onderaannemer.

Terug naar boven

 

Wat wordt begrepen onder de term “volwasseneneducatie”?

De organisaties die vallen onder “volwasseneneducatie” staan beschreven in de handleiding op pagina 6.

Terug naar boven 

 

Is er in de ideeënfase al een engagementsverklaring van de partners nodig?

Neen. Een engagementsverklaring dient wel ondertekend te zijn voor het indienen van een projectvoorstel gezien deze samen moeten ingediend worden.

Terug naar boven 

 

Is het nodig om ook van de partners die mee zullen zorgen voor de disseminatie alle details mee te geven en hen uitvoerig te belichten? Moeten ze ook allemaal mee tekenen? 

Ja, alle leden van het consortium dienen de samenwerkingsovereenkomst te onderteken en mee in te staan voor de maatschappelijke valorisatie van de projectresultaten.

Terug naar boven 

 

Maken het 'formulier projectvoorstel', 'projectbegroting' en de 'intentieverklaring projectconsortium' deel uit van de 7000 woorden die worden vooropgesteld voor het 'projectvoorstel'?

Neen, de 7000 woorden zijn enkel voor het formulier projectvoorstel. De intentieverklaring is een invulsjabloon en de bijlage projectbegroting is vooral cijfermatig invullen van een excel.

Terug naar boven 

 

Er kan gekozen worden om te werken met een bedrijf in onderaanneming via een contractuele relatie. Is er daarbij een mogelijkheid om als aanbesteder afstand te doen van de intellectuele eigendomsrechten, zodat deze bij het bedrijf kunnen blijven?

Een onderaannemer kan geen eigenaar worden van de projectresultaten. Dit kan enkel als partner in het projectconsortium, en volgens de principes die beschreven zijn in de handleiding en samenwerkingsovereenkomst. Elke partner blijft eigenaar van reeds bestaande resultaten (die niet her resultaat zijn het project) en van de erop rustende intellectuele eigendomsrechten.

Terug naar boven 

 

Op welke manier kan een bruikbaar idee uitgewerkt worden in samenwerking met verschillende partners?

Voor inspiratie rond werkwijze kunnen we verwijzen naar de projecten die goedgekeurd werden in de vorige oproep, alsook via de Facebook-pagina. Het is van cruciaal belang dat alle partners, in het bijzonder de aanvragende scholen, actief achter het idee staan en een rol willen opnemen in het project.

Terug naar boven 

 

Maakt een dossier een kans als je met scholen uit dezelfde scholengroep of scholengemeenschap samenwerkt?

Om een projectidee in te dienen moet je voldoen aan de voorwaarde dat er minstens twee scholen samenwerken uit het basis-, secundair en/of volwasseneneducatie (Centra Volwassenonderwijs en Centra Basiseducatie). Er is evenwel geen evaluatiecriterium dat kijkt naar de aard van de twee scholen. De aanvragers en andere partners van het consortium dienen na te denken over hoe je maximale impact kan genereren met het project.

Terug naar boven 

 

Maakt een dossier meer kans als er ook eigen of middelen van derden kunnen toegevoegd worden?

Eigen middelen tonen het engagement aan van de partners en kunnen het project versterken.

Terug naar boven 

 

Is het de bedoeling dat de samenwerkingsverbanden met bedrijven al gemaakt zijn? Ook als je niet weet of het project al dan niet kan doorgaan?

Hier moeten we enerzijds een onderscheid maken tussen het projectidee en het projectvoorstel, en anderzijds tussen bedrijven die instappen als partner en bedrijven die in onderaanneming zullen werken. Bij de indiening van het projectidee kunnen contacten met bedrijven al geïnitieerd zijn, maar ze hoeven nog niet geformaliseerd te zijn. Je kan (mogelijke) bedrijven met wie je wil samenwerken vermelden in sectie 6 van het aanvraagformulier voor je projectidee. Bij de indiening van het projectvoorstel moeten bedrijven die als partner instappen in het project gekend zijn. De samenwerkingsovereenkomst met deze bedrijven (en alle andere partners) wordt geformaliseerd bij de start van het project. Bedrijven die als onderaannemer instappen, hoeven niet gekend te zijn bij de indiening van het projectvoorstel. Om een goede inschatting te maken van de onderaannemingskosten kan het wel van belang zijn om vóór indiening van het voorstel af te stemmen bij mogelijke bedrijven die als onderaannemer zullen werken.

Terug naar boven 

 

Is het een no-go om iets te realiseren dat in oorsprong wat lijkt op iets van een winnaar van vorig jaar?

Eén van de evaluatiecriteria is innovativiteit, waardoor een exacte kopie van een project uit de vorige oproep per definitie niet voldoet aan de evaluatiecriteria. Een uitsluiting op basis van gelijkaardigheid kan niet.

Terug naar boven 

 

In welke mate kunnen bedrijven en/of andere partners participeren? Moeten ze ook mee investeren? Mogen er ook andere inkomsten/sponsoring ingebracht worden?

We verwijzen hiervoor naar de projecthandleiding pagina 15 omtrent participatie en cofinanciering voor diverse partners. Andere inkomsten/sponsoring mogen ingebracht worden onder eigen middelen.

Terug naar boven 

 

Kunnen de mensen van het Smart Education @ Schools-team mij advies geven over mijn projectidee of – voorstel?

Inhoudelijk kunnen wij geen feedback geven op projectideeën aangezien wij optreden als neutrale partij. De inhoudelijke evaluatie gebeurt door een onafhankelijke jury.

Terug naar boven 

 

Kunnen we ook deelnemen vanuit een onderwijsinstelling die niet onder departement Onderwijs valt?

Organisaties die niet onder departement onderwijs vallen, kunnen niet als aanvrager indienen maar wel deelnemen als projectpartner in een consortium.

Terug naar boven 

 

Is er een draagvlak om ontwikkelde projecten te promoten binnen het onderwijs?

Smart Education @ Schools wordt mee georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming, dat mee instaat voor de promotie van het initiatief. Klascement en Klasse zijn bijvoorbeeld typische kanalen die kunnen meehelpen om de resultaten van de projecten te verspreiden. Daarnaast wordt verwacht dat projectconsortia zelf instaan voor disseminatie naar andere onderwijspartners en scholen door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op netwerkevents en professionaliseringsactiviteiten.

Terug naar boven 

 

Kan er feedback gegeven worden over het ingediende project?

Elk project krijgt via email een gemotiveerde beslissing (zie handleiding sectie 3, “Verloop van de projectaanvraag). Het aantal ingediende ideeën/projecten en de beschikbare tijd bepalen de diepgang van de feedback.

Terug naar boven 

 

Ons project werd vorig jaar goedgekeurd en is nu lopende. Is het mogelijk verlenging aan te vragen om een tweede luik aan huidig project te breien? Kunnen we een heel nieuwe aanvraag doen?

Er is geen mogelijkheid voorzien tot verlenging van een bestaand project. Een nieuwe aanvraag indienen met hetzelfde consortium kan, maar moet voldoen aan de evaluatiecriteria.

Terug naar boven 

 

Dient de externe partner (bv. softwareontwikkelaar) bij de eerste aanvraag al gekend te zijn?

Niet noodzakelijk, je kan een indicatie geven van mogelijke partijen, een verkenning van de markt maakt je dossier mogelijks sterker.

Terug naar boven 

 

We willen graag een projectidee indienen als school maar zijn nog op zoek naar partners. Is het mogelijk om contacten te leggen met andere scholen?

Wij kunnen voor jullie geen contacten leggen met andere scholen, maar hebben wel een Facebook pagina voorzien waarop je zelf contacten kan leggen. Daarnaast kan je via de eigen pedagogische begeleidingsdienst of andere schoolondersteuners of op professionaliseringsdagen op zoek gaan naar geschikte partners.

Terug naar boven 

 

In het kader van ons projectidee achten wij een stukje ontwerponderzoek nodig bij de leerlingen zelf: wat wensen zij? Wat is functioneel? Kan zo een onderzoek aspect binnen het project?

Ontwikkelingen dienen onderbouwd te zijn. Wetenschappelijk onderzoek wordt echter niet gesteund.

Terug naar boven 

 

Kunnen Brusselse Nederlandstalige scholen een project indienen?

Brusselse Nederlandstalige scholen kunnen een project mee indienen als ze erkend zijn en gesubsidieerd worden door Vlaamse Overheid.

Terug naar boven

 

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies