Kr8cht

Kr8cht is een online game voor alle leerlingen van de laatste jaren van het lager onderwijs.

In het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding wordt tijdens deze jaren de overgang naar het secundair onderwijs voorbereid. Na het spelen van de game hebben leerlingen kennisgemaakt met de studiedomeinen in het secundair onderwijs en een zicht gekregen op de inhouden en de beroepen die daarmee verband houden. De game biedt de leerlingen ook inzicht in hun eigen interesses.

 

Lees meer

VSimulation@ChildCareEducation

Virtueel spelonderwijs voor kritische reflectie binnen kinderzorgopleidingen

Tegenwoordig moeten kinderverzorgers beslissingen maken waar soms geen eenduidige oplossing te vinden is. Regels en procedures staan soms lijnrecht tegenover pedagogische principes. Het project VSimulation@ChildCareEducation pakt deze uitdaging aan.  Stap mee in een virtuele kinderopvang en leer aan de hand van gamification verantwoorde keuzes maken. Deze leeromgeving stimuleert zo kritisch denken en reflectie binnen kinderzorgopleidingen.

Dit project zal uitgevoerd worden door cvo MIRAS in samenwerking met Greygin BVBA- Playitsafe, RHIZO 4 en VBJK

 

Lees meer

Tienerpas

Digitaal talentenportfolio voor onderwijsloopbaanbegeleiding

Bij Tienerpas worden tieners de trotse eigenaar van hun talentenportfolio, een digitale tool die de mogelijkheid biedt om ieders unieke talenten in kaart te brengen en leerlingen zo ondersteunt bij hun ontwikkelingsproces. Tienerpas wil de koppeling maken tussen eindtermen en talenten en helpt zo bij het maken van een bewuste en goed geïnformeerde studiekeuze.

Dit project zal uitgevoerd worden door Stedelijk onderwijs Gent, Pedagogische Begeleiding PBSOG in samenwerking met Stedelijke Basisschool De letterdoos en Het spectrum Gent.

 

Lees meer

SAM- APP

De digitale coach in de praktijk

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben nood aan extra structuur en differentiatie. Dit is vaak een zware taak voor de leerkracht. SAM helpt de druk voor leerkrachten verlagen en fungeert als coach om op maat gestructureerde stappenplannen te voorzien tijdens praktijkvakken. Zo wordt individuele ondersteuning echt mogelijk voor leerlingen bij het uitvoeren van taken. SAM maakt het zo mogelijk om zowel voor leerkracht als leerling een rustige leeromgeving te creëren.

Dit project zal uitgevoerd worden door het Maria Assumpta intituut – Opwijk in samenwerking met de MOZA-ik

 

Lees meer

KIKS

Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata

Onze wereld staat voor een heleboel uitdagingen. Enerzijds worden processen steeds meer gedigitaliseerd en gerobotiseerd waarbij slimme apparaten meer en meer autonome beslissingen nemen. Anderzijds vormt klimaatverandering één van de grootste uitdagingen van de komende decennia: stijgende temperaturen, smeltende ijskappen en extreme weersomstandigheden. Ook België ontsnapt niet aan de gevolgen. Vergeleken met 200 jaar geleden, kennen we een gemiddelde temperatuurstijging van 2,4°C. Dit fenomeen boeit leerlingen.

 

Lees meer

SCI-I

Het oog van de wetenschap

‘Wetenschappen’ wordt vaak gezien als een ‘moeilijk vak’. Leerlingen vinden het te abstract, haken af en maken negatieve keuzes, ze kiezen bijvoorbeeld een andere richting omdat wetenschappen te moeilijk wordt ervaren. Het is een uitdaging om de intrinsieke nieuwsgierigheid van leerlingen aan te wakkeren of te onderhouden wanneer leerplandoelstellingen spreken over ‘orbitalen’, ‘elektrische veldlijnen’, ‘moleculen’, ‘krachtenevenwicht’ en andere begrippen die de leerlingen in het vakje ‘wetenschapsles’ plaatsen omdat de connectie met de realiteit niet altijd makkelijk te zien is. Opmerkingen van een student uit het zesde jaar wetenschappen als “En zijn wij dan ook opgebouwd uit atomen?” of “Heeft geboorte dan iets met chemie te maken?” zijn jammer genoeg een realiteit geworden. Het is geweldig dat leerlingen zulke vragen stellen, omdat het wijst op nieuwsgierigheid. Maar het is pijnlijk om te ontdekken dat chemie en fysica dan onderwerpen zijn die leerlingen absoluut niet linken aan hun dagelijkse leefomgeving.

 

Lees meer

SENSEI

Slimme chatbot voor studievaardigheden

In een immer evoluerende en steeds meer digitaliserende wereld is er binnen het leerproces van de leerling veel veranderd. Toch is ‘studeren’ min of meer een constante gebleven. Weliswaar zijn de leerinhoud en de leermiddelen grondig gewijzigd, meer divers geworden en in omvang toegenomen. Dit vergt een aangepaste benadering van de studie organisatie, de studieplanning en ook de studiemethode. Leren leren en leren studeren is niet zomaar een talent waarmee iedereen geboren wordt. Scholen investeren steeds meer in de begeleiding van het leerproces, maar hoe meer inspanningen zij leveren om het leerproces te begeleiden, hoe meer ze vaststellen dat ze tekort schieten. Nu gaat teveel tijd verloren aan naar het complexe proces van nagaan of alle onderdelen van een goede studieplanning opgenomen worden én is er geen resterende tijd meer voor het menselijke aspect zoals bijvoorbeeld een gesprek over welbevinden. Echte impact is er immers pas wanneer leerlingen individueel kunnen gevolgd worden tijdens de studie en persoonlijk worden gecoacht.

 

Lees meer

Smart Symbols

Slim observeren in de kleuterklas

De gemiddelde Vlaamse kleuterklas is een drukke setting waarin de leerkracht uitgedaagd wordt om het leerproces van kleuters te ondersteunen. Dit vergt uitstekende observatie en registratie van so-ciale vaardigheden en gedrag van kleuters om inzicht te krijgen in de talenten van kinderen. Het ad-ministratieve proces dat hiermee gepaard gaat, steelt tijd van de leerkracht om effectief bezig te zijn met begeleidingstaken. Daarbij komt dat in onder- en bovenbouw van lagere afdelingen van scholen al vrij intensief en efficiënt gebruik gemaakt wordt van ICT en media tijdens lessen. Dit niet alleen om de eindtermen ICT en media te behalen en leerlingen 21-eeuwse vaardigheden bij te brengen, maar ook om de leerkracht te ondersteunen in zijn lesopdracht.

 

Lees meer

VRhoogte

Veilig werken op virtual hoogte

De bouwsector kampt met een structureel tekort aan geschoolde werknemers. Geen enkele sector telt zoveel knelpuntberoepen. Tegelijkertijd hebben technisch en beroepsonderwijs alsook duaal leren een imagoprobleem. Het typische ‘watervalsysteem’ waar de keuze voor een studierichting in TSO en BSO gebaseerd is op een negatieve motivatie – het ASO-niveau is te hoog, leerlingen zijn schoolmoe - vergt een resem aan maatregelen. Projecten zoals STEM, Schoolbank op de werkplek en BuildingYourLearning spelen hierop in. Het doel is steeds dat BSO, TSO en Duaal Leren via innovatief en kwalitatief onderwijs, zowel bij ouders als jongeren, geapprecieerd worden als volwaardige opleidingstrajecten naar de arbeidsmarkt en werkzekerheid. De toepassing van nieuwe leermethodieken en innovatieve technologieën verhoogt zowel de kwaliteit, het effect als het imago van een studierichtingen.

 

Lees meer

VRkeer

Immersief leertraject voor verkeersinzicht bij fietsers

De resultaten van de Grote Verkeerstoets zijn niet goed, de helft van de Vlaamse kinderen in het 5e leerjaar was bij de vorige editie niet geslaagd. De tegenvallende resultaten kunnen deels verklaard worden door de veranderde toetsing: er wordt nu niet meer enkel gefocust op inhoudelijke kennis, maar ook op inzicht. Inzicht en bewustwording bereik je door verschillende situaties te beleven en daar lessen uit te trekken. Dat is echter niet eenvoudig te realiseren. Veel leerlingen schatten situaties met de dode hoek of mogelijke openslaande portieren van geparkeerde auto’s verkeerd in. Dat zou te maken hebben met minder ontwikkelde mogelijkheden om situaties en gevaren in te schatten.

 

Lees meer

Ontdek meer over Smart Education @ Schools

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over. Lees ook ons privacy statement. Sommige inhoud (video's, iframes, formulieren,...) op deze website zal pas zichtbaar zijn na het accepteren van de cookies.

Accepteer cookies