/Your career at imec/Data privacy statement

Data privacy statement

IMEC VZW, Stichting IMEC Nederland (imec), IMEC Inc. and IMEC USA NANOELECTRONICS DESIGN CENTER, Inc. are committed to protecting and respecting your privacy. The following privacy statement explains how we use your personal data in our recruitment process and what your rights are.

Privacy statement for the purpose of selecting employees, students and researchers:

Your personal data will be included in the imec application. This data will exclusively be used for employee selection purposes, compliance reporting (for U.S. positions only) and to invite you to recruitment events (job fairs, events, etc.) of imec and its affiliates. Your personal data will not be transferred to third parties for this purpose. Data will be stored so long as it is required for the recruitment process and/or compliance requirements. If you have indicated your wish to have your personal data included in the recruitment pool, for future recruitment, it will be stored for three years following the end of the year of your application. Selected and/or final candidates will be screened for security using official and public available restricted party listings, including those maintained by EU or US pursuant to applicable United Nations, national or international requirements. You have the right to access and review your personal data held by imec and, under certain conditions, to correct it or to have it deleted, to object to its processing, to restrict its processing or to receive or have transmitted your personal data to another controller (data portability). If you want to exercise your rights as a data subject or if you have further questions on your personal privacy, please contact imec using the contact details below.

Diversity and inclusion:

Imec is committed to be a truly diverse and inclusive workplace and makes every effort to eliminate potential hiring bias. For this, we would like to ask gender and age to help us conduct a recruitment process in line with our diversity ambitions.

The questions use a drop-down selection list with broad categories. You have the choice to "prefer not to state” your gender and age.

We will only use this information to not miss out on any diverse talent:

 • Anonymous reporting of this data after the hiring process will enable us to evaluate equity in each step, learn and adjust our way of working. Examples include tailored recruitment efforts if we see a lower influx of certain talents, or modifications to our standard selection process if we notice a loss of certain talents in specific steps.
 • Administrators have access to this data during the hiring process to monitor and provide feedback if they spot any inexplicable discrepancies. Hiring managers never have access to this information during the hiring process.

Contact details IMEC and supervisory authority Belgium:

 • Your personal data will be processed by:IMEC VZW, Kapeldreef 75, B-3001 Leuven (Belgium).
 • If you have any questions with regard to your personal data or you want to exercise any of your rights as described above, IMEC VZW can be contacted at the above address or at privacy@imec.be.
 • If you are not satisfied with the way in which IMEC handles your requests or complaints, you may take your complaint to the Belgian supervisory authority: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.

Contact details IMEC and supervisory authority the Netherlands:

 • Your personal data will be processed by: Stichting IMEC Nederland, High Tech Campus 31, 5656 AE Eindhoven (The Netherlands).
 • If you have any questions with regard to your personal data or you want to exercise any of your rights as described above, Stichting IMEC Nederland can be contacted at the above address or at privacy@imec-nl.nl
 • If you are not satisfied with the way in which Stichting IMEC Nederland handles your complaint, you may take your complaint to the Dutch supervisory authority: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contact details IMEC U.S.:

 • Your personal data will be processed by: IMEC Inc., 220, Montgomery Street, Suite 1027, San Francisco, California, 94104, (USA), IMEC USA NANOELECTRONICS DESIGN CENTER, Inc. 190 Neocity Way, Kissimmee, FL 34744-4430 (USA)
 • If you have any questions with regard to your personal data or you want to exercise any of your rights as described above, IMEC Inc. and IMEC USA NANOELECTRONICS DESIGN CENTER, Inc. can be contacted at 190 Neocity Way, Kissimmee, FL 34744, USA, 321-337-7260, James.DiStefano@imec-int.com

IMEC VZW, Stichting IMEC Nederland (imec), IMEC Inc. en IMEC USA NANOELECTRONICS DESIGN CENTER, Inc. zetten zich in om jouw privacy te beschermen en te respecteren. De hierna volgende privacyverklaring beschrijft hoe we uw persoonsgegevens in onze aanwervingsprocedure gebruiken en wat uw rechten zijn.

Privacyverklaring voor de selectie van medewerkers, studenten en onderzoekers:

Uw persoonsgegevens zullen worden opgenomen in het kandidatenbestand van IMEC VZW of van Stichting IMEC Nederland of waarvan U de contactgegevens hieronder kan aantreffen (IMEC). Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de selectie van personeel en medewerkers, rapportering met betrekking tot het naleven van de voorschriften (enkel van toepassing op U.S. vacatures) en voor het bekendmaken van wervingsacties (jobbeurzen, events, opendeurdagen, etc.) van imec en haar verbonden ondernemingen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Uw gegevens worden bijgehouden zolang als nodig voor de selectie. Indien U aangegeven hebt te willen opgenomen worden in een kandidaten bestand, worden uw persoonsgegevens bijgehouden tot drie jaar na het einde van het jaar van uw kandidatuur. Geselecteerde en/of definitieve kandidaten worden gescreend voor veiligheidsrisico’s op basis van officiële en publiek beschikbare lijsten, zoals deze die worden bijgehouden door EU of VS overeenkomstig geldende sanctielijsten van de Verenigde Naties, nationale of internationale overheden. U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens die door IMEC bewaard worden, en, onder voorwaarden, het recht om deze gegevens te verbeteren of te laten schrappen, om u tegen de verwerking te verzetten, de verwerking te laten beperken of uw gegevens aan een derde te doen overdragen. Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen, of indien u verdere vragen heeft omtrent uw privacy, dan kan u IMEC contacteren op het adres hieronder.

Diversiteit en inclusie:

Imec zet er sterk op in om een diverse en inclusieve werkplek te creëren en doet er alles aan om mogelijke vooroordelen bij aanwerving te elimineren. Om die reden vragen we naar gender en leeftijd, om ons te helpen een rekruteringsproces op te zetten dat in lijn is met onze diversiteitsambities.

De vragen maken gebruik van een keuzelijst met brede categorieën. Je hebt de keuze om je gender en leeftijd “liever niet te vermelden”.

We gebruiken deze informatie alleen om geen divers talent te missen:

 • Anonieme rapportering van deze gegevens na het aanwervingsproces stelt ons in staat om gelijkheid in elke stap te evalueren, ervan te leren en onze manier van werken aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn extra wervingsinspanningen als we een lagere instroom van bepaalde talenten zien, of aanpassingen aan ons standaard selectieproces als we een verlies van bepaalde talenten in specifieke stappen opmerken.
 • Beheerders hebben tijdens het aanwervingsproces toegang tot deze gegevens om ze te monitoren en feedback te geven als ze onverklaarbare afwijkingen zien. De managers die aanwerven hebben nooit toegang tot deze informatie tijdens het wervingsproces.

Contact gegevens IMEC en toezichthouder voor België:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: IMEC VZW, Kapeldreef 75, B-3001 Leuven (België).
 • Indien u vragen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens of indien u één van uw hiervoor beschreven rechten wenst uit te oefenen dan kan u, IMEC VZW contacteren op het voorgaand adres of via privacy@imec.be.
 • Indien u niet tevreden bent met het antwoord van IMEC op uw vragen of klachten, dan hebt u de mogelijkheid daarover bij de Belgische toezichthouder te klagen op dit adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.

Contact gegevens IMEC en toezichthouder voor Nederland:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: Stichting IMEC Nederland, High Tech Campus 31, 5656 AE, Eindhoven (Nederland).
 • Indien u vragen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens of indien u één van uw hiervoor beschreven rechten wenst uit te oefenen dan kunt u contact opnemen met Stichting IMEC Nederland op het voorgaand adres of via privacy@imec-nl.nl
 • Indien u niet tevreden bent met het antwoord van Stichting IMEC Nederland op uw vragen of klachten, dan hebt u de mogelijkheid daarover bij de Nederlandse toezichthouder te klagen op dit adres: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contact gegevens IMEC voor de U.S.:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt door: IMEC Inc., 220, Montgomery Street, Suite 1027, San Francisco, California, 94104, (USA), IMEC USA NANOELECTRONICS DESIGN CENTER, Inc., 190 Neocity Way, Kissimmee, FL 34744-4430, (USA)
 • Indien u vragen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens of indien u één van uw hiervoor beschreven rechten wenst uit te oefenen dan kunt u contact opnemen met IMEC Inc. and IMEC USA NANOELECTRONICS DESIGN CENTER, Inc., via 190 Neocity Way, Kissimmee, FL 34744, USA, 321-337-7260, privacy@imec.be